Новости

Манифест просветителей, как основа Движения общественных просветителей


23 қазан 2019
Алматы                                                                            
Қазақстан Баспасөз клубы


Ақпараттық қоғам ағартушыларының үндеухаты

 «Aspandau» Ғылыми-білім беру қорының Ақпараттық қоғам ағартушылары қозғалысын іске қосу жөніндегі баспасөз мәжілісі.
 
Баспасөз мәжілісінің спикерлері:
Қанат Нұров – «Aspandau» Ғылыми-білім беру қорының президенті, DBA.
Дана Орманбаева – DBA, публицист, кәсіпкер, қоғамдық қайраткер.
Ерлан Стамбеков – кәсіпкер, қоғамдық қайраткер.
Айгүл Тасболат – «Aspandau» қорыың атқарушы директоры және басқарма мүшесі, «Атамекен» ҰКП жанындағы Корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңестің Бағалау және рейтингтер комитетінің мүшесі.
Арман Шайкенов – құқықтанушы, «Әділет» ЖҚМ аға оқытушысы, IUSTUS заңгерлік кеңес берушілер палатасы төрағасының бірінші орынбасары.
 
Модератор:
Досым Сәтпаев – саясаттанушы, «Тәуекелдерді бағалау тобы» Консалтингтік үкіметтік емес ұйымныың директоры.

Қанат Нұров:
Бүгінгі күні ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бүкіл адамдардың санасын жаһандық ақпараттық қауымдастық аясында біріктіру үшін зор мүмкіндіктер беріп отыр. Жаһанданудың осы трендтеріне сәйкес келе отыра, оның қоғамдық сана мен жеке тұлға бостандығын манипуляциялау түріндегі жағымсыз салдарынан қорғану үшін Қазақстан өзінің ұлттық мәдениетін жандандырып қана қоймай, оны Ақпаратттық қоғамның жаңа құндылықтарымен сәйкестендіруі қажет.
Постиндустриялық «ақпараттық қоғамды» құру үшін бүкіл жерде ақпараттық технологияларды ендіріп қана қою жеткіліксіз. Қоғамда ашықтық пен келісушілікке негізделген ақпараттық мәдениет орнауы тиіс. Экономиканың цифрге көшірілуі ақпарат алмасып, оны өңдеп, жинауға адамгершілік тұрғыда ашықтықпен қарайтын «ақпараттық тұлғаны» қалыптастырусыз мүмкін емес.
Өкінішке орай, біздегі қазіргі замандағы білім беру жүйесі өз алдына мұндай мақсатты қоймайды, тіпті посткеңестік қоғамның толықтай идеологиясыздануы нәтижесінде білім беру жүйесі тәрбиелеу функциясынан мүлдем мақұрым қалды.
Сондықтан біз білім, ғылым, бизнес, өнер саласындағы табысты қайраткерлерді, сондай-ақ, үкімет пен азаматтық қоғам өкілдерін ақпараттық қоғам ағартушыларының қозғалысына ат салысуға шақырамыз. Олардың ортақ мақсаты – Қазақстанда Ақпараттық қоғамның жаңа жеке тұлғалық әлеуетін («адами капитал») қалыптастыру.
Осы мақсатқа жетудің стратегиясы Ақпараттық қоғам ағартушыларының Үндеухатында ашып көрсетілген. Біздің білім беру жүйемізде келесілерді дамыту қажет: 
  1. адамдарда сыни тұрғыда ойлау қабілетін қалыптастыру үшін танымның оперативтік компонентін;
  2. адамдарда жалпыға ортақ құндылықтардың зайырлы әрі рухани ақылағын ашу үшін құндылықтардың шынайы жүйесін;
  3. жеке тұлғалық ашықтықтың жалпы азаматтық ұлттық идеясын бірыңғай азаматтық бірегейлікке ие ұлттық мемлекетті құрудың этникалық негізі ретінде;
  4. өз жеке даралығы, өзін-өзі жүзеге асыру және жекеменшікке деген әрбір адамның құқығын сақтаудың іргетасы ретінде еркін құқықтық сананы.
«Aspandau» Ғылыми-білім беру қоры және оған ниеттес тұлғалар қоғамдық ағартушылардың Үндеухатына қосылған барлық бастамалар мен жобаларға белсенді түрде ат салысуға, оларды өзінің бүкіл ұйымдық, ақпараттық және басқа да қорларымен қолдауға дайын.
Біздің Қордың сайтында бір аптадан соң жарияланатын Үндеухатқа қосылу туралы меморандумға қол қою арқылы Үндеухатқа қосылуға болады. Осы жұмыспен және Ақпараттық қоғам ағартушыларының қозғалысымен біздің Қордың атқарушы директоры және басқарма мүшесі Айгүл Тасболат айналысатын болады.
 
Арман Шайкенов:
 Кез келген мемлекеттік немесе халықаралық бағдарламаларды дайындап, жаңғырту жайлы кеңінен сөз қозғап, саяси сахнадағы тұлғаларды ауыстырып-өзгертіп, кез келген заңдарды қабылдауға болады, алайда егерде елде азаматтық қоғам болмаса, бұдан түк нәтиже шықпай, бос бір амалға айналары сөзсіз. «Халуа» деп қанша айтсаң да, аузың тәттіге толмайды. Өзінің жеке тұлғалық және саяси бостандығын, ұжымдаса өмір сүріп, заң алдында теңділікті сақтайтын білімді, жауапкершілігі мол, әл-ауқатты, әлеуметтік тұрғыда белсенді әрі санасы мықты азаматтардан құралған халықты өзінің іргетасы етіп қалап алмайтын болса, онда бірде-бір әлеуметтік институт өз орнында нық әрі бекем тұра алмайды.
Сондықтан біздің Конституциямызда айтылғандай, қазіргі және болашақ ұрпақ алдындағы өз жауапкершілігімді түсіне отырып, мен осы жарқын ағартушылардың тобына үлкен мақтанышпен әрі үмітпен қосылып отырмын.


23 октября 2019
г. Алматы
Казахстанский пресс-клуб

              Манифест Просветителей Информационного общества
Пресс-конференция Научно-образовательного фонда «Aspandau», посвященная запуску движения просветителей Информационного общества.
Спикеры пресс-конференции:
Канат Нуров – президент научно-образовательного фонда «Aspandau».
Дана Орманбаева – DBA, публицист, предприниматель, общественный деятель.
Ерлан Стамбеков – предприниматель, общественный деятель.
Айгуль Тасболат – исполнительный директор и член Правления фонда «Aspandau», член Комитета по оценке и рейтингам Национального совета по корпоративному управлению при НПП "Атамекен".
Арман Шайкенов – правовед, старший преподаватель ВШП «Адилет», первый заместитель председателя палаты юридических консультантов IUSTUS.

Модератор:
Досым Сатпаев – политолог, директор консалтинговой неправительственной организации «Группа оценки рисков».
Канат Нуров: Сегодня инфокоммуникационные технологии создали неимоверные возможности объединения сознания всех людей в глобальное информационное сообщество. Чтобы соответствовать этим трендам глобализации и при этом защититься от негативных её последствий в виде манипуляций общественным сознанием и свободой личности, Казахстан должен не просто возродить свою национальную культуру, но и согласовать её с новыми ценностями Информационного общества.


Чтобы построить постиндустриальное «информационное общество», мало просто внедрить везде информационные технологии. В обществе должна еще возникнуть информационная культура открытости и согласования. Реальная цифровизация экономики невозможна без формирования «информационной личности», нравственно открытой к обмену, обработке и накоплению информации.

К сожалению, наша современная система образования не ставит себе такой цели, более того — в ней вообще исчезла воспитательная функция в результате полной деидеологизации постсоветского общества.

Поэтому мы призываем всех успешных представителей науки, искусства, бизнеса, правительства и гражданского общества к участию в общественном движении просветителей, миссией которого является образование Информационного общества в Казахстане. Их главная общая цель - сформировать новую личность, новый личностный потенциал («человеческий капитал») Информационного общества.

Стратегия достижения этой цели раскрыта в Манифесте просветителей Информационного общества. Необходимо развивать в нашей национальной системе образования:
1) Оперативный компонент познания для формирования в людях научного «критического мышления»;
2) Объективную систему ценностей для раскрытия в людях светской и при этом духовной морали всеобщих ценностей;
3) Общегражданскую национальную идею личностной открытости как исконную этническую основу для строительства национального государства с единой гражданской идентичностью; 
4) Свободное правосознание как фундамент отстаивания каждой личностью прав человека на свою индивидуальность, самореализацию и собственность.

Научно-образовательный фонд «Aspandau» и его единомышленники готовы принимать самое активное участие во всех инициативах и проектах, присоединившихся к Манифесту общественных просветителей, поддерживать их всеми своими организационными, информационными и иными ресурсами.

Присоединиться к Манифесту можно будет уже через неделю на сайте нашего Фонда путем подписания Меморандума о присоединении к нему. Заниматься этим процессом и движением общественных просветителей Информационного общества будет Исполнительный директор и член Правления нашего Фонда Айгуль Тасболат.
Арман Шайкенов: Можно разрабатывать любые государственные или международные программы, говорить о модернизации и тасовать фигуры на политическом олимпе, можно принимать любые законы — все это останется лишь пустым заклинанием, не будет иметь никакого практического эффекта, если в стране отсутствует гражданское общество. Сколько ни говори «халва» во рту слаще не станет. Ни один социальный институт не устоит, если не будет укоренен в богатой почве народа, включающего в себя широкие и сильные слои образованных, ответственных, обеспеченных, социально активных людей, осознающих ценности личной и политической свободы, кооперативного поведения и юридического равенства.

Поэтому, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, и это прямая цитата из нашей Конституции, я с гордостью и надеждой присоединяюсь к этой блестящей группе просветителей.

Пресса:
pressclub.kz
egemen.kz
express-k.kz
forbes.kz
exclusive.kz
businessfm.kz
alma-ata.city
Статьи